İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Aylin Ünver Noi,
Bölüm Başkanı

İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim süresi dört yıl olup, Lisans eğitimi verilmektedir. Bölümdeki eğitim dili Türkçedir. Uluslararası sistemin yapısı ve işleyişi ile sistem içinde yer alan devletler, uluslararası örgütler ve devlet dışı aktörlerin davranışları ve birbirleriyle etkileşimlerini konu alan Uluslararası İlişkiler bölümü, disiplinlerararası bir karaktere sahiptir. Siyaset bilimi, iktisat, tarih, hukuk, felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi pek çok farklı disiplinden faydalanan Uluslararası İlişkiler disiplininin aktörleri küreselleşme olgusu ile çeşitlenmiş ve zamanla disiplinin tek aktörü olan devlete uluslararası ve bölgesel örgütler, çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları gibi devlet dışı aktörler de eklenmiştir. Aktörlerinin çoğalması ve kapsamının genişlemesiyle, uluslararası ilişkiler disiplininin etki alanı artmış ve böylece dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal bilimlerde önemli alanlardan biri haline gelmiştir.

Bölümümüzün hedefi, Uluslararası İlişkiler literatürüne hakim, siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, devletlerarası diplomatik ilişkileri, farklı uluslararası ilişkiler aktörlerinin etkileşimlerini ve bunların tarihsel süreç dahil birçok olay, olgu ve sorunu uluslararası ilişkiler biliminin temel ilkeleriyle analiz edebilen, çok yönlü bir bakış açısı ile kavrama ve değerlendirme becerisine, sorgulama yeteneğine sahip, analitik düşünebilen insan kaynağını yetiştirmektir.

Üniversitemiz, yükseköğretim eksenli eğitimin uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilmesi düşüncesini taşımakta ve açmış olduğu her bir bölüm için çok sayıda çözüm ortağı ile iş birliğine gitmektedir. Pratiğe dayalı eğitim düşüncesiyle hareket eden üniversitemizde söz konusu bölüm derslerinin uygulamalı olarak işlenmesi konusunda ilgili kuruluşlar faydalı olabilecektir. Diğer taraftan öğrencilerin dönem içi boş zamanlarında gönüllü staj ve zorunlu yaz stajı uygulamalarında da bu çözüm ortağı niteliğindeki kurumların büyük derecede avantajları olacaktır. Çağdaş istihdam paradigmasına göre yükseköğretim kurumlarında yetenek çeşitlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle üniversiteler, öğretim programlarında öğrencilere çeşitli yetenekler kazandırmaktadır.

Bu bölümden mezun olacak öğrenciler, şu yetenekleri kazanacaklardır:
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine mesleki bilgi ve beceriyi kazandırır, onların temel literatüre hakim olmasını sağlar.
 • Bu alanda tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanıma, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde gerçekleştirir; uygulama için gereken teorik bilgileri ve düşünsel becerileri kullanır.
 • Siyasi, sosyal, kültürel konulara analitik bir gözle bakıp, en etkin ve verimli model ve çözüm üretebilr.
 • Çok kültürlü ortamlarla barışık, disiplinlerarası düşünebilir ve paydaşlar ile ilişkilerde mesleki etik ilkelere uygun hareket eder.
 • Uluslararası platformlarda ülke çıkarlarına hizmet edecek ve ülke haklarını uluslararası platformlarda savunabilir.
 • Günümüzün ve geleceğin evrensel eğitim ve araştırma standartlarında rekabet edebilir.
 • Bilgisayar teknolojisini etkin ve verimli kullanabilir.
 • Takım halinde çalışmayı bilen, sosyal ve toplumsal sorumluluk sahibi olur.
 • Doğaya ve çevreye duyarlıdır.
 • Mesleği ile ilgili öğrenmeyi bağımsız olarak sürdürür ve öğrendiklerini uygulamaya dönüştürür.
 • Mesleki alanda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Sosyal bilimlerde etkin bir şekilde kullanılan bilişim altyapılarını yöneterek, daha etkin ve verimli çalışmalar gerçekleştirirler.

Uluslararası İlişkiler Bölümü formasyonuna sahip olan öğrenciler mezun olduklarında oldukça geniş bir yelpazede istihdam imkânı bulabilmektedirler. Mezunlarımız, Dışişleri Bakanlığı’na başvurabilmekte bununla beraber çeşitli devlet kurumlarındaki uzmanlık kadrolarına aday olabilmektedirler. Ayrıca Uluslararası İlişkilerin giderek artan önemine paralel olarak, Uluslararası kuruluşlarda, diplomaside, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, basın sektöründe, finansal kurumlarda, yerli ve yabancı çok uluslu işletmelerde, uluslararası örgütlerde, sivil toplum örgütlerinde çalışabilecekleri gibi araştırmacı, danışmanlık ve akademik kariyer gibi meslek dallarına da yönelme şansına sahiptirler.

Bölümümüz ayrıca isteyen öğrencilerin fakülte bünyesindeki diğer bölümlerle yan dal ya da çift ana dal yapmalarına imkan sunarak onları kariyerlerini geliştirme konusunda desteklemektedir.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark